Kunt u de schade van de aan u opgelegde loonsanctie verhalen op uw Bedrijfsarts?

Door Maarten Hilberdink op 9 juli 2015

Bij vonnis van 10 juni 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat de door werkgever ingeschakelde arbodienst aansprakelijk is voor de schade die de werkgever lijdt als gevolg van het opleggen van een loonsanctie door het UWV.

De feiten:

Werknemer werkte sinds 1992 bij werkgever. Op 1 augustus 2011 is werknemer uitgevallen wegens lage rugklachten. Hij had hier al sedert circa 2002 last van.

Op 7 september 2012 heeft de bedrijfsarts de werkgever geadviseerd om een nader arbeidsdeskundig onderzoek te verrichten. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op 3 december 2012. De arbeidsdeskundige adviseert de werkgever met klem om haar reintegratie-inspanningen te laten toetsen door het UWV. De werkgever laat dit na.

Het UWV is van oordeel dat de bedrijfsarts begin 2012 constateerde dat het beloop en herstel stagneerde en dat de thuissituatie van de werknemer escaleerde. Juist omdat een bedrijfsarts hiervan op de hoogte was, had hij eerder kunnen aandringen op psychische diagnostiek en/of begeleiding. Medio 2012 werd bovendien na een second opinion door het LUMC geconstateerd dat werknemer moest leren leven met de bij hem bestaande pijnklacht. Ook naar aanleiding daarvan had bijvoorbeeld een multidisciplinaire aanpak of een verwijzing naar een afdeling Somatiek en Psyche voor de hand gelegen.

Omdat deze handelingen zijn uitgebleven, wordt een loonsanctie opgelegd. Het handelen van de bedrijfsarts wordt aan de werkgever toegerekend. De werkgever spreekt hierop de arbodienst aan tot vergoeding van haar schade.

De rechtbank oordeelt dat de arbodienst inderdaad aansprakelijk is jegens de werkgever voor de opgelegde loonsanctie. Dit op grond van het feit dat in het rapport van de verzekeringsgeneeskundige is opgenomen dat door al in het vroeger stadium (medio 2012) in plaats van 2 maanden geleden psychische begeleiding op te starten, het beloop positief had kunnen worden beïnvloed.

De werkgever dient 20% van de schade voor eigen rekening te nemen omdat zij half december 2012 ondanks advies van de arbeidsdeskundige geen oordeel heeft aangevraagd waaruit blijkt of haar reintegratie-inspanningen voldoende zijn.

Het komt vaker voor dat bedrijfsartsen niet toereikend adviseren. In mijn eerdere blog van 29 september 2014 heb ik aangegeven dat de werkgever zelf verantwoordelijk blijft voor de adviezen van de bedrijfsarts.

Maar daarnaast is het dus mogelijk om deze aansprakelijk te stellen voor zover deze te kort schiet in zijn adviesplicht als de werkgever daardoor een loonsanctie krijgt opgelegd. Als werkgever is het noodzakelijk om heel actief met reintegratiedossiers om te gaan en adviezen ter verbetering van de gezondheid van de zieke werknemer onmiddellijk op te volgen. U kunt een second opinion vragen als u niet zeker bent van het oordeel van uw bedrijfsarts.

De uitspraak kunt u nalezen op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:3972